jueves, 31 de enero de 2013

L’objectiu del Govern de la Generalitat

             

                         Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura al Parlament de Catalunya. Durant els propers 4 anys el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a representació dels ciutadans de Catalunya, han de saber donar resposta als problemes que dia a dia afrontem els catalans.

Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d’Espanya i d’Europa, està immersa en la pitjor crisi econòmica i financera que recorda la nostra generació. En els darrers quatre anys a Catalunya, l’atur s’ha incrementat en 496.700 persones. Segons les últimes dades 840.400 catalans no tenen feina i la taxa d’atur ha passat del 8,95%  el 2008 al 22,56%. I un segment de població que més està patint la crisi que viu el nostre país, són els joves que, amb un 49,01% d’atur  veuen llastrat el seu futur, sovint, després d’anys de preparació i esforços.

Però aquesta no és només una crisi d’atur, una més que discutible gestió dels governs de la Generalitat han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi financera que es tradueix en exigències de control del dèficit i del deute públic, exigències que d’altra banda venen imposades del compromís amb el marc europeu, i per tant de la Unió Econòmica i Monetària. De manera que si no es prenen mesures correctores urgents, difícilment Catalunya podrà complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.

En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Durant el tercer trimestre de 2012, segons el Banc d’Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 milions d’euros, és a dir, al 24,1% del PIB català.

Dades com aquestes demostren l’evident deteriorament de l’economia de Catalunya, una situació que es veu agreujada amb la caiguda de la demanda interna del consum i de la inversió privada, així com pel tancament d’empreses. Catalunya, en els últims divuit mesos, ha perdut més de 6.000 empreses i més de 8.000 autònoms.

A més de l’afectació que sobre l’estat del benestar té l’increment de l’atur, les polítiques de despesa incontrolada han acabat de posar en risc els serveis públics. Garantir l’estabilitat pressupostària i la reducció dels dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l’estat del benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a Catalunya podem treballar per una millora del finançament de la Generalitat que vagi lligada a una millora generalitzada dels serveis públics.

Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió del model de finançament de les comunitats autònomes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser una prioritat aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya. Aquest nou sistema ha de resoldre el problema sistèmic d’insuficiència financera de la Generalitat per atendre a les seves competències, així com respectar el principi d’ordinalitat, garantint el principi de solidaritat, entès aquest com a finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i de competir de l’economia catalana.

Els nous recursos que pugui generar aquest nou sistema de finançament hauran d’anar destinats a sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per garantir els drets bàsics dels ciutadans i posar en marxa polítiques de foment del creixement econòmic i de creació d’ocupació.
L’economia catalana i els catalans no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes, i sense futur. Esperem que les prioritats del nou govern de la Generalitat i d’aquesta X Legislatura al Parlament, estiguin centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació i recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nostres fronteres. Els catalans necessitem que el Govern posi definitivament les bases per a la recuperació econòmica del nostre país.

Ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els catalans. No és moment d’inventar vies d’escapament cap a una suposada independència quan el que es necessita és treballar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.

Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s’ha de contribuir a sortir de la crisi. Les institucions catalanes tenim competències sobre matèries en les que podem treballar per incidir en la reducció l’atur i en la generació d’activitat econòmica i ocupació. Només cal determinació per fer-ho i coratge per emprendre el conjunt de reformes que Catalunya necessita.
1.      L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Legislatura ha de ser la sortida de la crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació a Catalunya.
Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Municipals d’aquest Ajuntament es comprometen a traslladar al Parlament de Catalunya aquesta declaració amb la proposta de la celebració d’un debat general sobre la crisi econòmica i financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els quals, hi podrien haver els següents:

-        Una nova política industrial: Catalunya necessita dissenyar una nova política industrial, transversal, basada en la internacionalització, la recerca i la innovació. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra industria i per això caldrà superar els actuals obstacles en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar la industria catalana a Europa i el món.
-        Una nova política de formació dels treballadors: aprofundir en el nou model de formació professional dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràctica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants en un mercat de treball cada vegada més exigent i competitiu.
-        Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar noves fórmules de finançament basades en noves modalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat alternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, els “business angel”, el “crowdfunding”, etc. Sense oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que l’escenari pressupostari ho permeti.
-        Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els emprenedors necessiten que les administracions remoguin els obstacles burocràtics per a la implantació de noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.
-        La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de materialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic servei d’intermediació entre els operadors del mercat laboral.
-        La racionalització i simplificació de l’Administració: la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells costos que no incideixen en la qualitat del servei, comporta que revisem l’organització de les nostres administracions públiques.

2.      És necessari un nou model de finançament per a Catalunya. En aquest sentit, l’Ajuntament de [...] insta el Govern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya, que representi un model propi, amb capacitat normativa, dins del règim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria basar en:

-       L’increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella d’impostos estatals.
-       L’establiment de fórmules de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per a la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits.
-       Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix el manteniment de la posició catalana respecte la seva pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanismes d’anivellament.
-       Garantir el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l’economia catalana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament es destinaran a sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, polítiques de foment del creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com al compliment de les legislació catalana en matèria de limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.
D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre l’administració autonòmica i les corporacions locals, la Generalitat ha de fer partícips als ens locals catalans d’una part substancials d’una part d’aquests nous recursos.31de Gener del 2013
Humbert Palafoll

Portaveu del Grup Municipal del PP CATALÀ a Sant Vicenç dels Horts

lunes, 28 de enero de 2013

El plan Pive, al rescate de un sector en caída libre

El parque automovilístico español prevé registrar en 2012 los peores datos desde 1989 tras vender entre un 8,5% y un 10% menos de vehículos. La grave situación por la que atraviesa el sector de la automoción requiere de un estímulo urgente, y, según el Gobierno de Mariano Rajoy, éste pasa por el plan de ayuda a la compra de vehículos eficientes (Pive), que ha decidido prorrogardoblando la dotación inicial hasta los 150 millones de euros.


Fabricantes, concesionarios e importadores no han tardado en celebrar la decisión del Gobierno, ya que aseguran que generará más empleo, incrementará las ventas y establecerá un clima de confianza para atraer más inversiones. El programa entró en vigor por primera vez el 1 de octubre y ha agotado sus fondos dos meses antes de lo previsto. Y además, ha añadido 25.000 vehículos adicionales a las ventas de 2012.El Ejecutivo lo defiende porque incrementa la seguridad vial y la reducción de las emisiones contaminantes a la vez que se estimula un sector lastrado por la crisis. Pero, lo cierto, es que está pensado para incentivar las ventas en un momento en el que el grifo del crédito se ha cerrado mientras que la mayoría de campañas condicionan la financiación del vehículo con las entidades de las propias firmas automovilísticas.Recaudación estatalAdemás, con esta prórroga, el Gobierno también hace negocio. Primero, porque tras invertir 75 millones de euros ha conseguido recaudar 296 millones, cuatro veces más, según datos de laAsociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones(Anfac). Segundo, porque el plan ofrece una ayuda de 2.000 euros, la mitad la pone el fabricante y la otra mitad el Gobierno; 1.000 euros de ayuda pública que acaban tributando en la renta del benefactor.Entre las novedades del renovado Plan Pive de Rajoy, se elimina el tope del precio del vehículo, que estaba fijado en 25.000 euros. Además, si hasta ahora se beneficiaban los turismos con una antigüedad mínima de diez años --la media del parque automovilístico español--, ahora también lo harán los comerciales ligeros de mínimo siete años. A estas propuestas se suman el nuevo Plan Prima Aire, dotada con 40 millones y pensado para incentivar la compra de furgonetas. Previsiones del sectorEl presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (Aniacam), Germán López-Madrid, asegura que la medida servirá para en 2013 se cubran las necesidades del sector, ya que calcula que el plan durará unos 10 meses de ventas y unos 11 de entregas. Además, asegura que generará una demanda adicional de entre 70.000 y 80.000 automóviles.“Es una noticia muy positiva, para la renovación de un parque antiguo, para la mejora de la seguridad vial y del medio ambiente, para el consumidor y para el Estado, que aumentará sus ingresos fiscales”, añade López-Madrid en declaraciones a Europa Press.Estímulo a los concesionariosEl proyecto, descendiente del plan Prever, permitirá que el mercado de la automoción rebase las 800.000 unidades este año frente a las 630.000 vendidas el año pasado, según cálculos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Así, los concesionarios recibirán un estímulo después de que en 2012 perdieran más de 5.000 puestos de trabajo. Además, la patronal asegura que en el último trimestre la actividad comercial de los concesionarios ha crecido un 150% gracias al plan estatal. Por ello, destaca que la prórroga del Gobierno tendrá un efecto “arrastre” sobre otros sectores de la economía.Anfac ha destacado que el proyecto ha permitido mantener 4.500 empleos, además de cifrar en el 4,6% la rebaja de los precios del sector, incidiendo también en el cálculo del IPC de 2012, que cerró en el 2,9%.

via: http://www.economiadigital.es por Marta Sánchez

viernes, 18 de enero de 2013

Sant Vicenç dels Horts ha reservado una partida de 900.000 €Una pasarela para cruzar el río


Tres municipios cercanos al Llobregat piden una pasarela para cruzar el río


El concejal de Urbanismo de Sant Vicenç dels Horts, Jaume Casanovas, recuerda que “ya existen pasarelas que comunican las dos partes del río (como por ejemplo la que une Cornellà y El Prat). Nuestra propuesta es hacer un paso inundable que mejore la comunicación”.
Los ayuntamientos cuentan incluso con presupuesto para llevar a cabo las obras. Sólo Sant Vicenç dels Horts ha reservado una partida de 900.000 euros y Sant Feliu tiene una subvención de 232.000 euros de la Unión Europea para la mejora de los accesos al río. “Pero si el proyecto lo redacta una administración supramunicipal puede tener una visión más amplia, más general, y no doblar esfuerzos”, comenta Casanovas.
La pasarela, como en el caso de las que existen hasta ahora, también facilitaría el paso de ciclistas y peatones. “Queremos que los ciudadanos puedan acceder fácilmente al río, que sea un recurso más para pasar su tiempo de ocio”, dice Casanovas, que recuerda que el proyecto prevé adecuar los accesos, impedir la circulación de tráfico rodado, mejorar las zonas de ocio y crear espacios de picnic.


Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20121213/54357259275/piden-pasarela-cruzar-llobregat.html#ixzz2ILrGve72
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

La Desamortización


225px-Juan_Alvarez_Mendizabal
Generalmente se entiende por desamortización la expropiación –en ciertos casos sin justo precio- que se produjo de los bienes de la Iglesia o del Estado al considerarse como  bienes en “manos muertas”, o bienes mal gestionados, o simplemente baldíos o yermos.  La desamortización de Mendizábal (1836) supuso que muchas fincas –gran parte de ellas incultas o  con un bajo rendimiento- fueran  expropiadas y luego vendidas a los mejores postores, generalmente la oligarquía. No podemos olvidar que la desamortización de Madoz (1855) fue mucho  más importante pues afecto no sólo a bienes eclesiásticos, sino a bienes del Estado, bienes comunales, de la Beneficencia e Instrucción pública, Órdenes militares y un largo etcétera de Instituciones muchas de ellas civiles. Las desamortizaciones produjeron grandes beneficios y  además fueron el inicio de la burguesía liberal del siglo XIX,  antecedente de la clase media actual.

El efecto de la desamortización en la economía española fue altamente beneficioso. Se liberaron millones de hectáreas de terreno y de edificios de sus trabas jurídicas –los fideicomisos, los mayorazgos, las capellanías y obras pías, las herencias de confianza- y entraron en el mercado como bienes libres y no gravados. Fue probablemente el primer gran éxito del liberalismo económico español del siglo XIX.  El otro éxito fue político pues el país empezó a organizarse como un Estado a pesar de la queja de Balmes en 1840 “no se puede estar tranquilo bajo las condiciones en que se encuentra España, dónde todo es provisional, todo incierto: no hay monarquía absoluta, ni gobierno representativo, ni dictadura militar, sino confusa mescolanza, una situación indefinible, monstruosa, en que no prevalece ningún principio fijo, en que no gobierna ninguna regla” (Consideraciones Políticas sobre la situación de España (Agosto de 1840).
No obstante, la economía española tuvo una segundo desamortización  a caballo entre el sigo XIX y el XX.  Como pone de relieve Javier Tusell (Historia de España en el siglo XX) la “pérdida de las colonias tuvo unas consecuencia paradójicamente positivas” pues supuso la repatriación de grandes capitales que  durante siglos se fueron invirtiendo en las colonias y que quedaron desamortizados en contra de  España por los nuevos gobernantes de las antiguas colonias. El efecto económico de la llegada de los capitales extranjeros modernizó España al optarse con estos capitales por inversiones de carácter más productivo.  Se pudieron  capear los treinta primeros años del siglo XX que se caracterizaron por una enorme inestabilidad política y social gracias a que el porcentaje de la industrialización española se elevó del 20 al 31 por ciento del PIB como el citado Tusell  recuerda.
La tercera desamortización es más reciente y ha tenido dos fases. La privatización  de las grandes monopolios franquistas  fue la primera etapa. Telefónica, Tabacalera, Argentaria, Endesa, Iberia, Empresa Nacional de Autopistas, Transmediterránea, Azucarera Española, Campsa-Repsol  y una larga lista de empresas que formaban parte del sector público. El periodista Mariano Guindal  (El Declive de los Dioses, 2011)  explica que “Rato era consciente de que la única manera de cumplir los criterios de convergencia con la UE era privatizar las empresas públicas”.  Esa fue la tarea de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Estas privatizaciones combinadas con la expansión del crédito  a partir de la entrada  del Euro dotaron a la economía española   de empresas con músculo financiero que eficazmente gestionadas se convirtieron en auténticas multinacionales. En su segunda etapa, la tercera desamortización  ha supuesto la privatización de parte del sector bancario –las antiguas Cajas-, proceso que estamos viviendo ahora. Las Cajas no eran públicas, pero al ser Instituciones de tipo fundacional su gestión quedo en la mayoría de los casos en manos de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones, Cabildos o Municipios.  En una palabra, sus gestores fueron políticos o gerentes nombrados por políticos. Es conocido como se han gestionado las Cajas de Ahorro y el enorme  quebranto económico a resultas de la gestión llevada a cabo. La sociedad española ha tomada nota. Esperemos que no vuelva a ocurrir.
Estamos inmersos en esta nueva desamortización. El sector público o el sector privado ineficiente y mal gestionado –las Cajas de Ahorro- han sido recapitalizadas y gestionadas  por financieros especializados, –en principio- buenos y eficientes administradores. Este ha sido el proceso y este proceso tendrá sus efectos más pronto que tarde. La eficacia en la gestión y el saneamiento de los balances producirán un efecto positivo en el crédito y en la economía española y ayudara a salir de la crisis. Al tiempo. Al recuperarse las Cajas deberán devolver los préstamos con sus intereses y restablecerse la “injusticia” que su recapitalización supone.
Lo que se ha hecho el Partido Popular en solo año ha sido una nueva “desamortización”, es decir, pasar del sector público o del sector privado ineficiente –manos muertas- bienes, hoy empresas,  al sector privado que confrontado con el mercado es siempre más eficiente y flexible. No creo que exista otra solución. En cualquier caso el tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio.
VIA: Toni Bosch. com

"Hay mossos que van a trabajar con su rollo de papel higiénico porque no hay presupuesto"


"Hay mossos que van a trabajar con su rollo de papel higiénico porque no hay presupuesto"
Ni coches patrulla, ni gasolina, ni emisoras, ni... papel higiénico. El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, David Miquel ha denunciado en Queremos hablar los efectos que están teniendo los recortes presupuestarios en la labor diaria de los Mossos d'Esquadra. Miquel ha explicado que el pasado viernes varios agentes tuvieron que acudir a socorrer en sus vehículos particulares a cuatro compañeros que se encontraban en situación de riesgo porque no había coches patrullla disponibles en la comisaria de la localidad de Sant Vicenç dels Horts. En esa misma sede policial, los agentes han sido informados de que no hay presupuesto para papel higiénico, por lo que acuden a su puesto de trabajo con su propio rollo "porque sino, no pueden ni hacer sus necesidades".
via: 
http://www.abc.es/radio/podcast/20130108/hay-mossos-trabajar-rollo-papel-92691.html

viernes, 11 de enero de 2013

Altres Sentencies de la catalunya mes fosca

El llibre "La Catalunya més fosca" revela que Sánchez Llibre va ordenar a Joan Cogul que abans que abandonés el càrrec pagués tots els estudis del Consorci de Promoció Turística de Catalunya que estaven pendents de cobrament.

Fa molts anys que es van produir els fets, en fa uns quants -no gaires- que el judici va acabar, fa mesos que el Tribunal Suprem va confirmar la sentència i va rebaixar les penes i fa només unes setmanes que el cas es va donar per tancat quan l'Audiència de Barcelona va decidir que cap dels condemnats aniria a presó. Però tot i això, alguns dels secrets del cas Turisme tot just es coneixen ara. El llibre La Catalunya més fosca, del periodista barceloní Víctor Saura, posa al descobert dades d'aquest afer que fins ara eren desconegudes, dades que aprofundeixen una mica més en la presumpta relació amb els fets dels dos líders d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida i Josep Sánchez Llibre.

El llibre editat per Editorial Basefa nou retrats de personatges que s'han vist implicats en assumptes que l'autor defineix com a "tèrbols". Un d'ells és el de Joan Cogul, el que va ser el director del Consorci de Promoció Turística de Catalunya, i que es suïcidar a les Filipines poc abans de ser jutjat a l'Audiència de Barcelona per un frau milionari a l'organisme públic. Saura basa bona part del seu relat en les declaracions de la vídua de Cogul, Carmen Fargas, que va ser jutjada i condemnada pel mateix cas.

Fargas ja va revelar durant el judici que Unió -el partit que controlava l'ens i del qual Cogul era militant- havia tingut a veure amb l'assumpte i així es recull en la sentència que en els fets provats relata que el director del Consorci actuava per ordres de dirigents d'UDC i/o de la Conselleria de Turisme. Fins i tot posa de manifest que es va intentar comprar el silenci de Cogul i Fargas pagant un sou a aquesta última.

Però l'autor va una mica més enllà i sosté que Josep Sánchez Llibre va ser el que va confirmar a Cogul que havia de deixar el seu càrrec en el Consorci el 1995, quan la conselleria de Turisme havia de passar a mans de Convergència. "Poc després va rebre la confirmació per boca del número dos del seu partit, Josep Sánchez Llibre, que com a missió final li va ordenar que abans de marxar s'assegurés de pagar tots els estudis pendents de cobrament".
El cas Turisme es va basar en l'elaboració d'estudis que eren copiats i que no tenien cap utilitat per part d'empreses que facturaven al Consorci amb l'únic objectiu de sostreure fons públics. L'autor afegeix que Sánchez Llibre va prometre a Cogul una feina -que mai li va arribar- i un advocat per defensar-se. En una conversa a la seu d'Unió l'actual diputat al Congrés, amb "Duran i Lleida a l'altre banda del fil telefònic", va dir a Cogul i Fargas "que no valia la pena amoïnar-se, que tot plegat acabaria en no-res, però que el millor era que Cogul es donés de baixa com a militant".
Duran i els expedients
Un dels enigmes més escandalosos mai aclarits del cas Turisme és la desaparició de 2.800 expedients de contractació dels anys 1990 i 1991, anteriors a la gestió de Cogul. Aquesta extensa documentació mai va aparèixer i, per tant, tot el que l'afectava no va arribar a judici.
Víctor Saura aporta una nova dada respecte a això i assegura que l'exdirector del Consorci "havia conservat la còpia d'un document intern en què figurava la relació d'aquests lligalls. Segons Fargas, arran de l'esclat del cas, Cogul va dur aquest paper (és a dir, una còpia de la còpia) a Duran Lleida en persona, perquè en fes l'ús que cregués oportú. Poc després, alguns dies o, a tot estirar, setmanes, va tenir notícia de la desaparició dels expedients".
La relació dels dos acusats amb dirigents d'Unió no va acabar aquí, tot i que tant Fargas com Cogul es van adonar que no es complia cap de les promeses que els anaven fent. Segueix relatant l'autor que poc abans que l'exalt càrrec del Consorci morís i en dues visites que el matrimoni va fer a Barcelona per comparèixer al jutjat, "Cogul es va entrevistar en un bar amb el diputat d'Unió Jordi Casas, a qui Duran havia designat interlocutor, i amb ell va repassar amb detall la tàctica defensiva a seguir. El partit l'havia decebut, però això no vol dir que no cregués que hi havia una voluntat real d'ajudar-lo".

miércoles, 9 de enero de 2013

Cosas de las que hablar en 2013…

final del tunel2013 puede ser un año importante para los españoles. Escribió Unamuno en 1898 “no somos más que los llamados, con más o menos justicia, intelectuales y algunos hombres públicos los que hablamos ahora a cada paso de la regeneración de España”.  ¿De qué vamos a hablar en la tribuna pública? Os propongo a los  intelectuales y a los hombres púbicos algunas cuestiones de fondo que este año van a ser relevantes.
1.- Hablemos del final de túnel.  La crisis en la que estamos enfangados, la peor y mas dañina de nuestra historia democrática,  tocara fin. No pienso que los años venideros sean de pujanza y subidón económico pero el inicio de la remontada suave puede llegar este año. El trabajo realizado por el Gobierno del Partido Popular ha sido tremendo. La fortaleza, la paciencia y la confianza en las propias medidas  tendrán su recompensa.  Pronto muchos reconocerán en Mariano Rajoy el hombre de Estado que es. Además se sentarán las bases de un nuevo modelo económico: más austero, más equilibrado.
2.- Repensemos España.  La  propia crisis, el sistema de financiación de las autonomías, el conjunto de las  administraciones  públicas… todo esto ha sido puesto en tela de juicio durante estos duros años. Hay que repensar España. Me explico. Hay que volver a pensar  qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.  Este año 2013 se empezarán a encarar una serie de reformas de mucho calado. La más importante la reforma de la Administración, de las Administraciones.  Después de 35 años de democracia, varias crisis, una Constitución que ha funcionado razonablemente bien, un modelo de gestión del país (las autonomías) con sus ventajas y sus defectos es bueno repensar muchas cosas.
En mi opinión, la reforma más importante no es la de la Autonomías sino la de los municipios. El mapa municipal con más de 9.000 alcaldías es propio del siglo XIX.  El tiempo  que se tardaba entre el ir y volver de Mataró a Barcelona  en 1820 era superior al tiempo que empleamos en ir y volver de Barcelona a Nueva York. Una carta del  Alcalde de Mataró al Alcalde de Barcelona podía tardar una semana en llegar, hoy la misma carta –un mail- tarda segundos en aterrizar en el móvil de Alcalde. ¡Conocimos el  tsunami de Japón al mismo tiempo que los habitantes de Tokio! Los municipios españoles han de ser de mayor tamaño, con una financiación mejor y con mejores y más definidas competencias. Los municipios  juegan para el ciudadano el papel del “solucionador” de la mayoría de sus necesidades y de alguna manera esa realidad tiene que tener su reconocimiento y su apoyo.
La sociedad de 2013 será una sociedad 2.0. Será una sociedad  globalizada y comunicada en un clic por Internet.  La Administración electrónica supone un nuevo reto para la función pública.  Lo vemos con la Administración tributaria. Ya es prácticamente virtual. Esto va a suponer un cambio en la relación con el administrado. Van a producirse unas nuevas economías de escala y una distribución diferente de los costes públicos. Deberemos hablar de estos costos quién y cómo se pagan.
3.- ¿Cuál ha de ser el papel del Estado?  La cuestión acerca del papel del Estado en la sociedad en general y en la  economía en particular parece crucial. ¿Cuál ha de ser su peso en el PIB? ¿El Estado nos debe de proveer de tantas cosas: sanidad, educación, ocio, transporte? ¿Quién y cómo ha de gestionarse toda esa burocracia estatal? ¿Cómo se gasta nuestro dinero cada año en el presupuesto? ¿Dónde van los impuestos que paganos con tanto esfuerzo? Todos somos conscientes que la Administración se ha transformado un enorme barco, pesado, lento, ineficaz e inflexible.  Los ciudadanos perciben que es un coste. Muchos  piensan que los servicios que nos prestan con nuestro dinero son malos, ineficaces y encima nos tratan como a ciudadanos de segunda cuando somos los que pagamos. El debate –siempre presente en la sociedad americana-  entre lo privado y lo público volverá a producirse.  En mi opinión es un falso dilema. Si bien la izquierda –sobre todo esa izquierda rancia que tanto abunda en nuestro país- se empeña en hablar de hospitales públicos, escuelas públicas, bibliotecas públicas, cultura pública, aeropuertos y autopistas públicos, y un largo etcétera, la derecha prefiere hablar de hospitales, escuelas, bibliotecas  públicos gestionados eficazmente, quizás, privadamente. En resumen, mejor gestión de lo público. La globalización, el euro y el equilibrio presupuestario solo dan hoy por hoy  una opción. La izquierda –lo vemos en toda Europa pero singularmente en Francia- piensa en lo público  como ideal social, pero no lo puede ejecutar por qué simplemente no hay dinero para tanto barco… El gran error es olvidar que lo importante no es quién es el titular del servicio, sino cómo y a qué coste para todos se presta ese servicio.
papel del estado
4.- Los impuestos. Desde hace unos años el sistema fiscal se ha ido modificando hasta cambiar. El cambio ha sido muy profundo. ¡Hasta lo acepto Zapatero!  Se ha pasado de un sistema dominado  por impuestos directos y progresivos (56 % en IRPF de los años 80,  fuerte carga fiscal en la sucesión y en el patrimonio), a la  reducción  de la progresividad e incluso a su supresión (eliminación del Impuesto de Sucesiones y del Patrimonio). En cambio los impuestos indirectos han mostrado su eficacia recaudatoria. El IVA es el mejor ejemplo.  En la cesta de los impuesto  los indirectos y las tasas cada vez pesan más. Ciertamente, y por la crisis,  estamos en estos momentos en un paréntesis y los Impuestos directos suben (hasta el 56 % otra vez y en Cataluña, vuelve el Impuesto del Patrimonio). También suben –y de que manera- los indirectos: IVA del 16 % al 18 % y ahora al 21 %.
Esta tendencia hacia los impuestos indirectos y las tasas por servicio se van a ir imponiendo, y sin olvidar que el IRPF siempre tendrá un componente progresivo, la fiscalidad será más homogénea.
En una palabra, la clase media es y será la que pagará los impuestos. Los pobres recibirán  las prestaciones sociales de la clase media y algún rico pagará. Si se pretende gravar a los ricos, simplemente se irán a otra parte. El caso de Gerard Depardieu en Francia ha sentenciado la cuestión. Cuando un popular actor, que crea muchos puestos de trabajo en su país, se va a Bélgica y a partir de ahí se hace ruso, con pasaporte,  por que no esta de acuerdo en pagar el 75 % de lo que gana, algo esta fallando. Esta cuestión  el mundo de la izquierda lo tiene que entender y si no se entiende o no se quiere entender nos quedaremos sin ricos y sin su riqueza. También es una opción.
5.- La posición de Cataluña dentro de España. De entrada he de manifestar mi opinión. La falta de encaje de Cataluña en España es una falacia. Una astucia, un ardid de los propios nacionalistas que durante los 35 años de democracia han manejado con extrema habilidad.  Convergència y en menor medida Unió han ido construyendo un universo de confrontación –primero el lloriqueo, después la exigencia-. Todo este universo largamente tejido explotó el 11 de Septiembre de 2012 porque CiU quiso y se trastocó a partir del 25 de Noviembre con el batacazo de Mas en las urnas.  Fergusson en su brillante obra  “Civilización: occidente y el resto, 2012” se refiere a la obra de Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, donde califica a la religión como “opio del pueblo”. Y añade Fergusson “si eso es así, entonces el nacionalismo es la cocaína de las clases medias”.  Viendo los resultados de la consulta de 2011 en barrios como Sarria y Sant Gervasi parece que Fergusson no anda desencaminado. En 2013 viviremos episodios memorables y esperpénticos. Tal y como van las cosas más de uno va a protagonizar inusuales ridículos. Pero ese parece ser nuestro “sino” como catalanes. ¡Que hi farem!
Este es un tema polémico y sujeto a muchas interpretaciones, visiones, puntos de vista y matices en los que no quiero entrar. Simplemente, 2013 puede ser el inicio de un largo crepúsculo de Convergència i de Unió. Se ha buscado el conflicto como método y en democracia  los conflictos  se  resuelven únicamente con sujeción a las reglas de juego. La posición contraria supone mantener las posiciones con violencia y parece que nadie quiere ir  por ahí. Las leyes –la Constitución- nos la hemos dado  todos. Obviamente, catalanes incluidos.  Parece que Artur Mas quede ajeno a la Constitución y a las leyes. Es algo inaceptable e imposible de entender.  Obviamente, todos estamos de acuerdo en dialogar. Pero, si no nos ponemos de acuerdo en la solución la salida no es la ilegalidad o el esperpento de que no se puede hurtar al pueblo de Cataluña un derecho a decidir sobre su futuro.  La salida a los problemas en democracia son los diálogos que se plasman en  las leyes y en última instancia en  los Tribunales.  No hay otra salida.
La constitución  otorga al pueblo español la soberanía sobre  España y otorga estas decisiones a todo el pueblo. Estas son nuestras reglas del juego. Nuestras, de todos.  Se pueden cambiar. El Parlament de Cataluña puede solicitar legalmente la modificación de las reglas de juego.  Nadie niega este derecho. Así lo vemos muchos catalanes. Muchos. Millones de catalanes lo vemos así. Existen unas reglas: cumplámoslas. Si nos gustan se pueden cambiar. ¿Quiénes? Los que  representan la soberanía del pueblo Español.  Los millones que pensamos así tenemos el derecho a que las normas sean respetadas. Es de Perogrullo y provoca a la vez tristeza que verdades de Perogrullo deban de escribirse.
Entiendo que esta reflexión no guste a Artur Mas y a Oriol Junqueras, pero no es menos cierto que se sientan en su poltrona gracias a la Constitución que no quieren acatar y tanto denostan.  Más de 30 años de Generalitat y Parlament gracias a la Constitución y  ahora como que no interesa.  Esa  Constitución no nos sirve, dicen. Entiendo que esto no es “fair play”.
6.- Recuperar el consenso en los grandes temas nacionales. Dice Mariano Guindal (El declive de los Dioses, 2011)  que los pactos de la Moncloa “salvaron la situación y a pesar de su imperfección fueron para la economía lo que la Constitución para la política”. Pienso que superado el grueso de la crisis económica las reformas  y su ejecución requerirán grandes consensos. Es difícil ahora con un PSOE desorientado y CDC y el PNV en otra honda. No obstante, hay que pensar en los españoles y en España y se exigen acuerdos para ganar la confianza que hoy se ha perdido en la política. Es un sí o sí. Difícil pero necesario. Entre estas grandes cuestiones la más importante es la   demográfica o si se quiere el asegurar un crecimiento sostenible y asegurar el  sistema de pensiones.  Pensemos que en el escenario  base propuesto por los profesores De la Fuente y Domenech el gasto en  pensiones parará del 9 % del PIB en 2010 al 15 %  al 2050 con el sistema que se acaba de poner en practica desde el 1º de enero de 2013. Esto supone muchos millones más de Euros para pensiones y ahora no los tenemos.
De todo esto vamos a dialogar este 2013. Espero compartir contigo estos y otros temas y por ello te deseo un Feliz 2013.
via: www.tonibosch.coT