viernes, 20 de julio de 2012

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA LA CREACIÓN DE UNA BONIFICACIÓN (O MECANISMO EQUIVALENTE) DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA) POR TRANSMISIÓN INTER VIVOS DE LA VIVIENDA HABITUALCONSIDERANDO QUE la actual situación económica ha supuesto un importante incremento de las ejecuciones hipotecarias como consecuencia de la imposibilidad de muchas personas y de familias enteras de hacer frente al pago de los préstamos suscritos para financiar la compra de la vivienda habitual. No hace falta insistir sobre la dramática situación social que conlleva la pérdida de la vivienda y de la pérdida de los importes pagados por el propietario durante el tiempo que sí pudo pagar la hipoteca para liberar la carga financiera, que para aquellas familias supuso probablemente la inversión más significativa de su vida: la compra de una vivienda.
Hasta hace bien poco el escenario normativo y económico no ofrecía soluciones válidas a las familias para la negociación con las entidades financieras ante una morosidad de sus deudas. Sin duda, gracias a las recientes reformas impulsadas desde el Gobierno de España, se han creado alternativas para las personas y/o familias que se encuentren en dicha situación, encaminadas a forzar una renegociación de las condiciones económicas de los préstamos hipotecarios con las entidades financieras acreedoras y, de forma subsidiaria, la obligatoriedad de la aceptación de la dación en pago por la entidad financiera acreedora como método para saldar totalmente la deuda.
CONSIDERANDO QUE Un tercer supuesto también desafortunado y que ha multiplicado su presencia en el mercado inmobiliario en este contexto de crisis inmobiliaria y financiera es aquel en que el propietario, sea por motivo de no poder hacer frente a los importes de la deuda hipotecaria o por cualquier otro motivo, se ve en la necesidad de vender su vivienda habitual por un importe inferior al que pagó por su adquisición. En este caso, nos encontramos ante una situación en la que el propietario, por el hecho de verse obligado a vender la vivienda por debajo del valor de compra sufre una pérdida patrimonial, que en algunos casos llega a ser de importes muy considerables.
CONSIDERANDO QUE, además de la pérdida patrimonial mencionada, existe otra problemática de carácter fiscal que se acumula, debiendo el vendedor liquidar posteriormente el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, (cuya competencia corresponde a las corporaciones locales) y esto supone agravar aún más si cabe la situación económica del vendedor. Por ello, es de justicia, al menos, neutralizar la carga fiscal que supone para las personas y familias deudoras hacer frente al pago de dicho tributo.
CONSIDERANDO QUE:
el llamado impuesto de plusvalía municipal establece como hecho imponible el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y que se manifiesta en la transmisión de la propiedad.
dicho valor se establece legalmente en base a los valores catastrales y a los coeficientes de actualización establecidos legalmente.
la Ordenanza Fiscal del IIVTNU vigente actualmente establece como tipo de gravamen el 30%, siendo dicho tipo el máximo permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
a pesar de que la vía legal para la solución de la problemática mencionada sería la modificación del marco normativo actual sobre las Haciendas Locales, está en manos de los Ayuntamientos mitigar la injusticia que en la práctica se produce estableciendo mecanismos de bonificación (o subvención) en la Ordenanza Fiscal relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), de suerte tal que como consecuencia de las ventas de inmuebles que sean la vivienda habitual del vendedor en las que por razón del precio de compraventa se obtenga una cantidad inferior a la que se desembolsase en su día para la adquisición del inmueble, éstos se beneficien de la bonificación (subvención) equivalente al 95% de la cuota que resulte a pagar del Impuesto.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat, el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- La creación de una bonificación (o subvención si el marco normativo no lo permitiera) del 95% de la cuota a pagar para todos aquellos obligados a liquidar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) que, como consecuencia de la transmisión de la propiedad a tercero, se haya obtenido una cantidad inferior a la que se pagó al adquirir dicha propiedad.

miércoles, 18 de julio de 2012

La sombra de los hombres de negro se cierne sobre España; la intervención cada vez más cerca - Pere Brachfield

La vuelta Ciclista a Espanya arriba a Sant VIcenç dels Horts

El proper 26 d'agost les comarques del Bages, Baix Llobregat i Barcelonès es convertiran en les protagonistes de la 67a edició de la Vuelta Ciclista a Espanya que arriba a la capital catalana després de 13 anys d'absència (l'última vegada va ser el 1999). Aquesta etapa, la 9a de la ronda, sortirà d'Andorra i passarà pels municipis de Cardona, Manresa, Monistrol de Montserrat, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat fins arribar a la meta, a l'avinguda de l'Estadi Olímpic de Barcelona.

lunes, 9 de julio de 2012

MOCIÓ Per declarar l’any 2013 com “Any del riu Llobregat”

Els grup municipal del PP catalá a l’Ajuntament de  Sant Vicenç dels Horts  a través dels seus portaveus, presenten al Ple d’aquesta moció.


El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les comarques de la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre territori.

Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats en el creixement (augment del consum de recursos naturals, les emissions i residus) han ocasionat una creixent degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que formem part.

El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i social,  ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d'autopistes, carreteres, línies d'alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense límits, esculleres, ...

Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa irreconeixibles com a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la indústria, les ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora.

El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes ocasions basant-se en models d'intervenció que prioritzen la urbanització de l'espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, connectat amb altres espais naturals com son el delta del Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on els pagesos no han de perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.

La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l'Aigua que va entrar en vigor a finals de l'any 2000 i que contempla l'aigua no només com un recurs, sinó també com l'element clau de tot un ecosistema. Segons això, la gestió de l'aigua s'ha de basar en el respecte al medi ambient, l'ús sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d'aigua dintre d'una demarcació hidrogràfica. L'objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudeixin de bon estat ecològic.

Atès la proposta realitzada per algunes entitats cíviques de les poblacions riberenques del Llobregat; ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats - Projecte Rius, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Centre d’Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Despí, Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de la Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga Viva- Esplugues de Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell Viu, Ateneu Mulei de Molins de Rei, Associació de veïns de els Conserves de Molins de Rei, Associació Hàbitats – Projecte Rius, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, Plataforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWF-Barcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana d’Herpetologia..., reunits sota el nom de Llobregat SOStenible, per a realitzar tot un seguit d’accions de sensibilització, d’estudis i de propostes de millora al voltant de la Conca del Llobregat durant l’any 2013 recollides en l’anomena’t “Manifest pel riu Llobregat”.

Atès la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús, que ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades per institucions i entitats diverses però que fora interessant coordinar i impulsar.

Per aquests motius els Grup Municipal del  PP CATALÁ sotmet al Ple els següents:

ACORDS
1. Que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  declari l’any 2013 com “Any del riu Llobregat” amb l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les poblacions riberenques i que aquest any es dediqui a la difusió de coneixements dels seus valors, que s’organitzin activitats de divulgació ambiental i es cerquin solucions sobre les problemàtiques i les oportunitats que ofereix el riu Llobregat al seu pas per la comarca del Baix Llobregat.

2. Que es creï una Comissió del riu Llobregat, mixta, entre administracions i entitats, de caràcter paritari i basada en la cultura del consens, per tal d’elaborar un programa d’objectius a assolir i un calendari d’activitats per al 2013 i tenir cura del seu compliment. Aquesta Comissió s’haurà de crear al llarg de l’any 2012 i l’Ajuntament participarà d’aquesta Comissió amb, al menys, una persona.

3. Que l’Ajuntament es compromet a donar suport al programa consensuat que surti de la Comissió del riu Llobregat, participant activament i fent la màxima difusió possible.

4. Que l’Ajuntament transmetrà aquest acord de Ple a les administracions relacionades amb el riu Llobregat, amb competència sobre el mateix i la seva conca.

PP CATALÁ de Sant Vicenç dels Horts
Portaveu/ Humbert Palafoll.